bel ons nu

 

Beleidsplan

 

Het uitgangspunt van ons beleid is het waarborgen van vervoer en het verlenen van goede kwaliteit van hulpverlening gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. Niet alleen nu, maar ook op lange termijn.

 

Speerpunten van het beleid voor de komende jaren zijn:
1) Handhaven en waar nodig verbeteren van de huidige kwaliteit van dienstverlening. Dit willen wij bereiken door onder meer:
    a) Behouden en binden van een deskundig en toegewijd vrijwilligersbestand door: 
        i) Een goede opleiding en geregelde bij- en nascholing.
        ii) Werkoverleg en periodieke algemene bijeenkomsten.
        iii) Wervingscampagnes
    b) Behouden van een deskundig bestuur.
In 2017 hopen we de vacature van secretaris in te vullen.
2) Handhaving van het huidige verzorgingsgebied. Voor een goede dienstverlening is een redelijke omvang noodzakelijk om efficiënt te kunnen werken.
Streven is om in 2017 met de diverse gemeentes in ons verzorgingsgebied contracten te sluiten wat betreft vervoer van gevonden huisdieren. Daardoor vermindert de afhankelijkheid van subsidies.
3) Handhaving en waar nodig versterking van de samenwerking met anderen: dierenartsen, Dierenbescherming, omliggende dierenambulances, e.d. Dit ten behoeve van een optimale hulpverlening.
4) Op financieel gebied is versterking van onze fondsenwerving noodzakelijk. De sterke afhankelijkheid van nalatenschappen maakt ons kwetsbaar.
In 2017 zullen een aantal fondsenwervingsacties plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan vergroting van het donateurbestand. Ook zal energie gestoken worden in het werven van sponsors.